Privacy Statement

Privacy

Dierenkliniek Parkweg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement. Heeft u vragen over ons privacy beleid dan kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@dierenkliniekparkweg.nl

Per telefoon: 070-3870893

Per brief: Dierenkliniek Parkweg, Parkweg 211 2271 BA Voorburg

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreft nieuwe regelgeving ter bescherming van uw privacy. De verordening regelt de plichten van diegene die persoonsgegevens bijhoudt en de rechten van diegene die de gegevens toebehoren. Dit Privacyreglement informeert u hierover.

Persoonsgegevens

De gegevens die wij in onze kliniek bijhouden vloeien voort uit het streven naar een optimale gezondheid van uw huisdier en om te voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving.

Wij registreren de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres

Wij registreren de volgende diergegevens:

Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer, gewicht, kleur, vachttype en eventuele verzekeringsgegevens (conform intake formulier)

Onze plichten

Uw gegevens worden geregistreerd voor zorgverlening, beheer en beleid en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

In beginsel worden gegevens niet verwerkt voor andere doeleinden tenzij (inter-)nationale wetgeving ons daartoe verplicht

Wij zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd voor onbevoegden

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Medewerkers van de kliniek hebben zich verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan

Uw rechten

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Aanvraagformulier

Om uw verzoek op basis van de beschreven rechten in ontvangst te nemen hanteert de dierenkliniek een aanvraagformulier. Om uw aanvraag in behandeling te nemen vragen wij u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen en te ondertekenen. Voor de zorgvuldige afhandeling én om er zeker van te zijn dat het om u verzoek gaat kunt u de aanvraag persoonlijk bij de kliniek langsbrengen. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen verzoekt de kliniek om uw legitimatiebewijs mee te nemen in verband met de verplichte verificatie.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). In dit geval geeft u een kopie mee van uw legitimatiebewijs. Maak op de kopie de strook met nummers onderaan het paspoort en het Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. De gemachtigde zal eveneens om legitimatie worden gevraagd om zeker te weten dat het om uw verzoek gaat.

Dierenkliniek Parkweg reageert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Binnen die termijn hebben wij uw verzoek uitgevoerd of u geïnformeerd waarom er nog een gehoor gegeven kan worden aan het verzoek. In die gevallen streven we er naar het verzoek binnen 3 maanden af te handelen.

Het delen van gegevens

Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden verstrekt of verkocht aan derden. Het delen van gegevens gebeurd uitsluitend bij wettelijke verplichting en wanneer de gezondheid van uw dier hierbij is gebaat. Met bedrijven die beschikking hebben over uw persoons- en diergegevens sluiten wij een verwerkingsovereenkomst met als doel dat zij op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid met uw gegevens omgang als wij. Wij blijven te allen tijde hiervoor verantwoordelijk.

 Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. De medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts indien u daarvoor een verzoek indient. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw gegevens tegen onbevoegden te beschermen. Hiertoe stellen we hoge eisen aan onze software en hardware leveranciers. We werken daartoe alleen in een beveiligde en afgeschermde omgeving die constant geanalyseerd wordt en bij datalekkage per acuut maatregelen worden genomen en wij op de hoogte worden gebracht.

Onze communicatie

Als u een vaccinatie herinnering wilt ontvangen of andere mailing wilt ontvangen om op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws uit de praktijk, nieuwe producten, lezingen, acties etc., dan kunt u zich via onze behandelovereenkomst daarvoor aanmelden. U ontvangt dan de informatie per e-mail of post. Op elk moment kunt u zich hiervoor weer afmelden

Website Dierenkliniek Parkweg

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over u zelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een afspraak te maken en te bevestigen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. In dit geval worden uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer etc.) door ons verwerkt met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De volgende bepalingen verschaffen informatie over het doel en de scope van het verzamelen en opslaan van persoonlijke data zoals uitgevoerd door Dierenkliniek Parkweg.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een klein databestand. Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig. De meeste cookies zijn zogeheten sessie cookies die direct na uw bezoek worden gewist. Cookies bevatten informatie die ons bij een later bezoek in staat stelt u te herkennen. Herkenning vindt plaats op basis van de in de cookie opgeslagen informatie van het IP adres. Cookies stellen ons in staat om uw gebruiksgemak te vergroten en toegang tot onze website te faciliteren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door het wijzigen van de cookie instellingen binnen uw browser. Houd er rekening mee dat bij wijziging van deze instellingen mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functionaliteiten binnen deze website.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In ons geval zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website Dierenkliniek Parkweg en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Geheimhouding/ verzoek tot wissen gegevens

In lijn met de privacy rechten zoals deze gelden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gebruikers van deze website het recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan zolang dit niet in strijd is met een geldende wettelijke bewaarplicht.

Contact via onze website

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of het contactformulier op onze website. In dit geval worden alle data opgeslagen om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen relatie tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website.

Actueel privacy beleid

We houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Copyright by Dierenkliniek Parkweg 2018. All rights reserved.